fandomske novosti

Za rasprave kojima je mjesto na smetlištu.
Za pretjerano oftopičarenje.
Za flejmanje.

Unread postby Mislav » 21 Aug 2003, 15:34

Samo daj, napiši i pošalji !!
Ako ne šalješ manje su šanse da nešto eventualno i osvojiš, ma u stvari šanse su ti onda nikakve.
Meni je drago kad vidim da ljudi pišu, i te pri?e i šalju na natje?aje. Ne prodajem maglu, i ne pravim se pametan. Ali eto, igrom slu?aja jednom sam došao do nekih saznanja, ili kako to ve? kod nas ide... Svoj svome !! Kao i ve?ina stvari kod nas... Dalje ti ne moram objašnjavati.
Sasvim je sigurno da ne mora biti isklju?ivo sf, to je bar moje mišljenje. Lijepo je da se sf ?ita i piše, ali kad bi baš sve bilo u njemu, pa valjda bi postalo i dosadno, a monotoniji u ovo naše vrijeme ionako nikad kraja. Ne znam je li kod tebe, ali kod mene trenutno je :ph34r:
Ja za te natje?aje volim lude stvari, recimo napisat, a još više ?itat. Moj je stav o natje?ajima takav... Mislim, to se organizira kako bi se digla lova za nešto za što se u kratkom vremenu odlu?ilo kako je recimo najbolje... Ali tko ti garantira da to i je najbolje ??
Recimo, ako sve to skupa shvatiš kao vježbu, dobro do?e zbog samog pisanja, ali svakako ne i zbog nekakvog dokazivanja !!
?isto primjera radi, eto ja sam Spli?anin, pa 'fala Bogu mogu uzet jednu maestralnu stvar kao što je pjesma "Galeb i ja", koja je na nekom St. festivalu osvojila tek šesto mjesto, a koja je bila prva, pojma nemam, a vjerojatno ni mnogi drugi ne znaju...
Eto to ti ho?u re?i, ti piši i ne posustaj, ali nemoj pisati isklju?ivo radi natje?aja, jer oni žive sami i zbog sebe, i puno puta nisu pokazatelji kvalitete, možda prije nekakvog nepotizma, vjerojatno i toga ima kod nas :D
Jedina stvar koja ti treba dati podstreka jest tvoj rad, koji ?eš prije ili kasnije slati izdava?ima, pa ?eš i dobiti neke smjernice i sli?no...
Eto nadam se da te nisam udavio, ali to je samo moj stav.
Zato kad do?e vrijeme za natje?aje, ako sam dovoljno budan, recimo da se igram Erice Yong, pa ko voli nek izvoli, a tko ne voli, pri?u ?e zaboraviti zajedno s tim cijelim natje?ajem koji je jednom bio pokrenut.
Srda?an ti pozdrav :)
P.S. - Nadam se da Ire i ti niste jedine pripadnice ženskog roda na ovom forumu :huh:
User avatar
Mislav
Puppeteer
 
Posts: 108
Joined: 06 Aug 2003, 12:40

Unread postby Mislav » 21 Aug 2003, 19:44

Ha, jedino tako da mi se javiš na e-mail adresu ;)
User avatar
Mislav
Puppeteer
 
Posts: 108
Joined: 06 Aug 2003, 12:40

Unread postby Thomas » 22 Aug 2003, 15:48

A mozes se javit i meni na mejlu pa bumo vidli. Ako je dovoljna kolicina kvalitetnih stvari mozda i napravimo kakovu zbirku.
Yeah, right!
User avatar
Thomas
Puppeteer
 
Posts: 105
Joined: 17 Aug 2003, 10:12

Unread postby ban » 23 Aug 2003, 15:03

Cibalia.CON, sklepana okruĹžnica:

Po[?]tovani,

Dana 23.07.03.g. odrĹžana je Osniva?ka Skup[?]tina Ĺžupanijske PodruĹžnice Kluba
Horus, za Vukovarsko srijemsku Ĺžupaniju. Na istoj je zaduĹžen novoosnovani
Izvr[?]ni odbor da izvr[?]i pripreme za Konvenciju dru[?]tvenih igara u [?]to kra?em
roku, po mogu?nosti u 9.mj. kako bi se odrĹžala za vrijeme Vinkova?kih
jeseni.
Ovom prilikom Vas pozivam da prisustvujete veselom nam doga?aju,
cibalia.CON, koji ?e se odrĹžati 5-7. rujna, 2003.g. u Vinkovcima, u staroj,
priredbama prilago?enoj Crkvi Sv.Ilije. Po?etak zbivanja je Petak 18,00h, a
trajanje u kontinuetu do Nedjelje 19,00.

Na danima dru[?]tvenih igara spremni su sljede?i sadrĹžaji:
-Turniri u igrama: Magic the gathering, Dungeons&Dragons, Rizik, Pokemon,
Mage Knight
- Prezentacije i slobodna igraonica razli?itog mno[?]tva igara
- Predavanja vezana za upu?ivanje interesenata u neke od manje poznatih i
poznate igre
- Predavanja pisaca SF&fantasy-a i horrora o tome kako je biti pisac u
Hrvatskoj.
- IzloĹžbeno prodajni prostor (knjiĹžare)

S time u vezi molimo Vas da do?ete i sudjelujete te ako ste u mogu?nosti
subvencionirate neki od turnira u igrama nagradama iz Va[?]eg skupa izdanja.

Unaprijed se zahvaljujemo,
program priredaba stiĹže u nekoliko dana.
U prilogu Vam [?]aljemo i mali pregled dosada[?]njeg rada Kluba Horus te linkove
na kojima moĹžete rad pratiti.

Forum Horratum
<a href='http://invisionfree.com/forums/Horus/' target='_blank'>http://invisionfree.com/forums/Horus/</a>
Yahoo groupnews
<a href='http://groups.yahoo.com/group/horusclub/' target='_blank'>http://groups.yahoo.com/group/horusclub/</a>

U Vinkovcima, 22. kolovoza, 2003.g.
potpredsjednik HORUS-a
predsjednik PodruĹžnice Vukovarsko srijemske Ĺžupanije
Mario Malnar
dr.med.
e-mail: diablo2211@inet.hr
ICQ#: 104258278
Home Tel#: +385 32 322 476
GSM +385 91 592 5809
MSN: diablo2211@hotmail.comPo[?]tovani,

27. travnja, 2003, u prostorijama Fakulteta elektronike i ra?unarstva u
Zagrebu, odrĹžana je Osniva?ka Skup[?]tina Kluba za dru[?]tvene igre, Horus.
Prije toliko o?ekivane prilike, osniva?ki odbor uputio je ovu poruku
prijateljima, znancima, susjedima i medijima. Mislim da ona najvi[?]e govori
koliko se moĹže re?i o temi pa je slobodno ponavljam uz mali komentar na
kraju.

"Po[?]tovani ?itaoci,
svi ostali,
znani i neznani.

Polaze?i od vje?ne potrebe hrvatskog naroda da se igra, ([?]to je u vi[?]e
povijesnih navrata dokazano, rekli bi zli jezici "zaigrav[?]i se", no mi
ne?emo) sa Ĺživotima i sudbinama na svoje i tu?e zadovoljstvo, manjka
postojanja sli?ne inicijative u dru[?]tvu, te od stvarne Ĺželje svakoga od nas
za povremenom zabavom, razbibrigom te opu[?]tanjem, dominacijom ili
jednostavno zdravim nadmetanjem me?u prijateljima i znancima, dakle,
polaze?i od navedenoga, mo?na gomilica hrvatskih gra?ana je do[?]la do
kriti?ne mase znanja i vje[?]tina (?itaj: hrabrosti) da se odvaĹži na jedan
tako vaĹžan i ozbiljan korak koji zna?i zakonsku legalizaciju ne?ega [?]to je u
su[?]tini
- ?ista neozbiljnost.

Igrati se.

Kakvi bismo bili da toga u djetinjstvu ne imasmo, moĹžemo se uvjeriti u
svakodnevnoj real-politici koja pred sobom melje Ĺživotinje, naftu, bolesne
generale, ljude i narode i stvara neizlje?ive psihijatrijske bolesnike i
invalide.

Kakvi jesmo bez toga u odraslom Ĺživotu, tako?er se moĹžemo uvjeriti svatko
na svom ili susjedovom primjeru (ako ba[?] ne moĹžete u sebi na?i dovoljno
snage za dozu samokriti?nosti).

Bez adekvatnih ili s drasti?no ograni?enim vje[?]tinama izravne komunikacije
koje su u mnogima toliko atrofirale da se udaljavanje od ljudi moĹže
prekora?iti jedino pogledom u monitor, pisanjem mailova i SMS poruka - i to
samo kada nam se ho?e... Ĺživot nam se pretvorio u jurnjavu, let s posla na
posao bez dovoljno vremena za razvijanje ma[?]te, razgovor me?u ljudima i
zdravo te bezbolno nadmetanje koje igra donosi.

Treba li nam to? Želimo li to?

Naravno da je ovako lak[?]e. No zabavnije je igrati se u dru[?]tvu!

Ako ne vjerujete - pitajte malene! Pogledajte im u o?i i vidjet ?ete
vje?nost. Odakle? Od jednostavne radosti u prvom uspje[?]nom prepoznavanju
boja, od veselja u gra?enju kule od pijeska, lego kockica; od ljuljanja na
ljulja?ki, sanjkanja i prve pobjede u "?ovje?e ne ljuti se".

Nakon nekoliko druĹženja, par C.Cola te proricanja u Tarotu i zvijedama o
budu?oj uspje[?]nosti takove nakane (osiguranje, za svaki slu?aj), a
kori[?]tenjem prilike koju nam nudi Sferakon, odlu?eno je te vi[?]om silom
vo?eno organiziranje i stvaranje udruge gra?ana RH svih uzrasta pod nazivom:

Klub za dru[?]tvene igre, "Horus".

U daljnjim retcima je priklju?eno i priop?enje koje je upu?eno ?lanovima 7.
sile iz kojega se osnovne informacije mogu nazrijeti, ali prije toga bih Vas
sve Ĺželio pozdraviti, pozvati na sretan doga?aj i na sudjelovanje u njemu.

Organiziranjem i registriranjem udruge na drĹžavnoj razini (naravno, u
po?etku u ZG, a kasnije dalje) otvara se pregr[?]t mogu?nosti za pomo?
drĹžavnih, privatnih i ostalih (mislim na one gornje) institucija u vidu
osiguranja velikog prostora za druĹženje (igranje igara), stvaranja sredstava
za kupovinu, stvaranje i pra?enje dru[?]tvenih igara, organizaciju i
provo?enje drĹžavnih natjecanja po [?]kolama i drugim ustanovama. Turnir RH u
Riziku? ?ovje?e ne ljuti se? Mlin? Republic of Rome? Monopoli? Kralj
Tomislav? (a ne pivo). Sve to nam je na dohvat ruke.

Kako sami u?inimo, tako ?e nam i biti.

Veni, vidi, vici, pa do?ite i Vi.

Priop?enje za javnost.

Dana 27. travnja, 2003. godine u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i
ra?unarstva, a za vrijeme odrĹžavanja Sferakon-a (Hrvatski
knjiĹževno-dru[?]tveni dani znanstvene fantastike, fantasy-a i sl.) u 12 sati
?e se odrĹžati osniva?ka skup[?]tina Kluba za dru[?]tvene igre, "Horus".

Prepoznav[?]i sve ve?u pojavu udaljavanja me?u djecom i ljudima, sve ve?i
manjak komunikacije i lo[?]ije me?uljudske odnose koji su nam, naĹžalost,
svakodnevna pojava, skupina gra?ana iz cijele Hrvatske odlu?ila je
pristupiti osnivanju udruge kojoj ?e glavni ciljevi biti:

- okupljanja i organiziranje aktivnog rada na promoviranju i [?]irenju kruga
prijatelja i igra?a razli?itih dru[?]tvenih igara
- razvijanje tehni?ke kulture i poticanje inovativnosti i kreativnosti
stvaranjem novih dru[?]tvenih igara
- razvijanje op?eg znanja i kulture kod razli?itih uzrasta igra?a -
propagiranje dru[?]tvenih igara na podru?ju cijele RH
- pra?enje tiskovina vezanih za dru[?]tvene igre, kao i ostale literature, a
osobito novijih izdanja beletristike i ostaloga
- propagiranje i promoviranje izvorno hrvatskih dru[?]tvenih igara u
inozemstvu
- organiziranje i tiskanje raznih publikacija i glasila vezanih za dru[?]tvene
igre
- ostvarivanje suradnje s odgovaraju?im poduze?ima, institucijama i udrugama
koje bi mogle doprinijeti na[?]im ciljevima, a u skladu s odredbama statuta i
zakona.

Molimo Vas da isti doga?aj popratite u informativnim emisijama i vijestima u
tiskovinama. Predsjednik i ?lanovi Organizacijskog odbora stoje Vam na
raspolaganju radi upoznavanja javnosti s ciljevima Kluba i razlozima njegova
postojanja.

Unaprijed se zahvaljujemo,

Organizacijski odbor:

Predsjednik: g. Goran Bo[?]njak, +385 (91) 543 69 97, kralj@net.hr
zamjenik predsjednika, i osoba za odnose s javno[?]?u: Mario Malnar.

I kako se moĹže zaklju?iti po?etak je bio vi[?]e nego uspje[?]an.
Osnovani smo; Izvr[?]ni odbor je proveo prvu sjednicu i donio neke odluke o
kojima se moĹže ne[?]to vi[?]e saznati iz zapisnika o radu. Nastavljen je
mukotrpan proces pravne regulacije - registracije Kluba - Udruge. I do[?]li
smo do Te To?ke: nadljdskim naporima G. Tajnika Kluba, Filipa Marena,
u?injen je i pretposljednji korak. Slijedi citat njegove usplahirene SMS
poruke:
''Ekskluzivno iz ureda za op?e poslove Grada Zagreba! upravo je zaprimljena
jedinstvena molba za osnivanje kluba za dru[?]tvene igre, prvog te vrste u
Republici Hrvatskoj!''.
Naravno da nismo mogli suspregnuti samouvjerenost i veselje nakon saznanja
da se tomu nitko ranije nije dosjetio. A nastavak pri?e je daleko
zanimljiviji, napetiji, a rezimirat ?e ga sljede?a SMS poruka upu?ena od
iste osobe:
''Imamo klub!'' poslana 9. srpnja, 2003. godine u 11 sati i 32 minute.
Ĺ to dalje?
Nakon euforije ostaje jedna velika praznina i osje?aj nesigurnosti - sada
nam ostaje da ispunimo tu prazninu u na[?]oj domovini na najbolji mogu?i
na?in. Bit ?e te[?]ko, ali nadajmo se uspje[?]no.
Sljede?i koraci su zavr[?]etak formalnosti vezanih za upise u registre Udruga
i statistike, a onda juri[?] po lovu, igre, prostor i ono najbitnije, ono [?]to
nam je Ĺživot.
Ljude, igra?e.

Novosti: kraj 8.mjeseca: Poslovi oko Ĺžiga i ra?una su zavr[?]eni.
ban
 

Unread postby ban » 02 Sep 2003, 14:07

Evo sto se cita na hr.rec.sf:

From: "DarkOne" <darkone@hi.hinet.hr>
Newsgroups: hr.rec.sf
Subject: <<cibalia.CON>>


Pozivamo Vas do do?ete na cibalia.CON (1. Dani Igara-Vinkovci)

5-7 Rujna, 2003 godine. Crkva Sv. Ilije (Meraja)

Organizator: ?upanijska podru?nica Kluba za dru?tvene igre, "Horus".

(mapu Vinkovaca sa ozna?enim mjestom doga?anja pogledajte ovdje;
http://www.geocities.com/dnd_vinkovci)<<ULAZ BESPLATAN>>Petak 5. Rujan:­­

18.00h Otvaranje

Turniri:

19.00 Mage Knight

Sit & Play (sjedi i igraj):

19.00h ?ovje?e Ne Ljuti Se, Monopoly
20.00h Assault On Hoth
21.00h Rimska Republika
22.00h Birthright Boardgame
23.00h Diplomacija

Predavanja:

18.30h Uvod u Mage KnightSubota 6. Rujan:

09.00h Po?etak

Turniri:
11.00h Dungeons and Dragons (Avantura 1)

14.00h Draft Magic: The Gatheringa

18.00h Risiko

22.00h Dungeons and Dragons (Avantura 2)

Sit & Play (sjedi i igraj):

10.00h Axis & Allies

11.00h Warhammer i Lord Of The Rings

13.00h Harry Potter

16.00h Java

18.00h Mage Knight

19.00h Magic: The Gathering

20.00h Magic: The Gatheringa (Alternativni na?ini igranja)

22.00h Kvizovka

Predavanja:

10.00h Uvod u svijet RPG-a i Dungeons and Dragonsa za po?etnike

19.00h Uvod u Magic: The Gathering za po?etnikeNedjelja 7 Rujan:

09.00h Po?etak

Turniri:

10.00h Dungeons and Dragons (Avantura 2-nastavak od subote)

13.00h Pokemon

15.00h Magic: The Gathering

Sit & Play (sjedi i igraj):

09.00h Buck Rogers

12.00h Birthright RPG - Masovna Bitka

15.00h Dungeons and Dragons (Mala avantura za po?etnike)

Predavanja:
12.00h Nenad Jankovi? (Pisac-predstaviti na?ela i principe pisanja SF pri?e)Prodaja knjiga i stripova (dolazak nekih od ve?ih knji?ara u Hrvatskoj).
Vrlo bogat nagradni fond; Dungeons and Dragons; Player ' s Handbook, Monster
Manual I, dva seta kockica, Pokemon; dvije original Gym Leader majice,
promo karte i boosteri, Magic: The Gathering; original majica Scourge
edicije, original MTG majica, DCI promo land plus hrpa boostera, Mage
Knight; Rebellion Starter plus boosteri...Obavijest za DM-ove koji ?e dolaziti iz drugih gradova: Ako mislite voditi
neku svoju avanturu onda mi se javite na mail i po mogu?nosti po?aljite
avanturu ili eventualno da se prije po?etka sessiona na?emo i uskladimo
stvari vezane za vo?enje...Hvala svima koji su pomogli pri ostvarenju ovog happeninga i sa veseljem Vas
pozivamo da nam se pridru?ite na 1. Danima Igara-Vinkovci; cibaliaCON-u!?lanovi Horus
kluba, Vinkovci
ban
 

Unread postby ban » 18 Oct 2003, 10:54

Glas Slavonije u subotnjem "Magazinu" otvara stranicu za kratku pri?u. Pri?e mogu slati svi gra?ani Hrvatske kao i oni koji Ĺžive izvan njenih granica, a pi[?]u na hrvatskom jeziku. U obzir za objavljivanje Glas ne?e uzimati pri?e pod pseudonimom, te se autori pozivaju da dostave puno ime, prezime i adresu. Pri?a moĹže imati najvi[?]e ?etiri kartice.
Nakon godine objavljivanja Glas Slavonije ?e u suradnji s osje?kim ogrankom Matice Hrvatske objaviti knjigu najboljih pri?a.
Pri?e slati na adresu Glas Slavonije, Hrvatske Republike 20., ili na fax: 031-223-203 ili na email: magazin@glas-slavonije.hr
ban
 

Unread postby ban » 02 Nov 2003, 19:56

Price za zbirku Sferakona 2004. mogu se slati do kraja ove godine na sljedecu adresu:

Darko Vrban, Siget 20D
10020 Zagreb
email: darko.vrban@zg.hinet.hr

Tema je Zagreb 2094
ban
 

Unread postby Ire » 14 Nov 2003, 12:18

za sve zainteresirane..

..još je uvijek otvoren "Natje?aj za kratku pri?u u 2003." Daklem, do 31. prosinca 2003. traje 39. po redu stalni nagradni natje?aj za kratku doma?u pri?u.

- Pravo natjecanja imaju svi gra?ani Republike Hrvatske, ali i autori koji žive izvan domovine a pišu hrvatskim jezikom, bez obzira na to jesu li ?lanovi profesionalnih književnih udruga ili nisu.
- Natje?aj je javan i autori uz pri?u trebaju napisati svoje puno ime i prezime i adresu. Pri?e pod pseudonimom ne objavljuju se.
- Pri?a može imati najviše 120 redaka. Sve pri?e treba slati prepisane na PC-u ili pisa?em stroju, s proredom (30 redaka na stranici).
- Prednost imaju kratke novinske pri?e i ne?e se objavljivati ulomci iz ve?ih cjelina ili ve? objavljeni radovi.
- Rukopisi se ne vra?aju, a tiskanje u listu u sklopu natje?aja honorira se. Obavijest o poslanom tekstu na natje?aj je objavljivanje u natje?aju, te se ne?e davati usmene ili pismene informacije.
- Pri?e treba slati na adresu: Ve?ernji list, 10.000 Zagreb, Slavonska avenija 4, s naznakom "Natje?aj za kratku pri?u".
Instant Geek. Just Add Coffee.
User avatar
Ire
Phd In Horribleness
 
Posts: 6637
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zabreg

Unread postby ban » 14 Nov 2003, 14:50

Kupite u ponedjeljak Ve?ernji list i sa kuponom VBZ-a dodjite rano izjutra u neku njihovu knjizaru (znam da mozete u Truhelku u Osijeku). Prvih pet donosioca kupona dobit ce jednu od dvije ovogodisnje nagradjenje knjige <a href='http://www.vbz.hr/' target='_blank'>VBZ-a.</a> Morate do?i rano jer bake koje vec posjeduju komplet tako dobijenih knjiga cekaju od pola osam.
ban
 

Unread postby Den » 14 Nov 2003, 20:27

ban wrote: donosioca kupona dobit ce jednu od dvije ovogodisnje nagradjenje knjige <a href='http://www.vbz.hr/' target='_blank'>VBZ-a.</a> Morate do?i rano jer bake

jel to po onoj narodnoj : " mukte je i sir?e slatko"

da je neka SF knjiga jo[?] bi se moĹžda i dalo ustat tako rano , no kako ne kupujem ve?ernji to bi bio ekstra tro[?]ak :P
User avatar
Den
Pa'u 10. razine
 
Posts: 457
Joined: 04 Aug 2003, 22:19
Location: Osijek

Unread postby Klara » 19 Nov 2003, 00:25

<span style='color:purple'>Ovogodi[?]nji je poseban i po tome [?]to je drugu nagradu osvojila autorica i kolumnistica nosf-a Irena Ra[?]eta iz Zagreba, foruma[?]ima poznatija kao Ire, s pri?om Ĺ to je to u zvijezdama [?]to ih pokre?e. </span>:) :aplauz: Bravo Ire, ?estitam!! :aplauz: :)
User avatar
Klara
Ancient
 
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka

Unread postby Ire » 19 Nov 2003, 11:11

Klara wrote:
<span style='color:purple'>Ovogodišnji je poseban i po tome što je drugu nagradu osvojila autorica i kolumnistica nosf-a Irena Rašeta iz Zagreba, forumašima poznatija kao Ire, s pri?om Što je to u zvijezdama što ih pokre?e. </span>:) :aplauz: Bravo Ire, ?estitam!! :aplauz: :)

:D :D tenk ju veri ma?!!!!!! B) B) :hvala:)
Instant Geek. Just Add Coffee.
User avatar
Ire
Phd In Horribleness
 
Posts: 6637
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zabreg

PreviousNext

Return to Smetlište

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron